Nieuws Express
Image default
Energie

Energietransitie: een grote maatschappelijke opgave

In Parijs werd in 2015 het historische Klimaatakkoord gesloten waarbij is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graad Celsius. Ook is overeengekomen dat de uitstoot van broeikasgassen moet stoppen. Er moeten alternatieve energiebronnen komen. Deze doelen op wereldniveau rondom energietransitie zijn vertaald naar doelen op landelijk niveau. In Nederland is daarom het Nederlands Energieakkoord afgesloten. Vanuit een landelijk akkoord moet er natuurlijk weer een vertaling plaatsvinden naar lokaal niveau. Wat kunt u doen om de doelen op lokaal niveau te behalen?

 

Energietransitie opgenomen in de Omgevingswet

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een kans om aan de slag te gaan met de energietransitie. Gemeenten zullen keuzes moeten maken voor het terugdringen van broeikasgassen binnen de gemeentegrenzen. Zo kunnen er eisen worden gesteld aan nieuwe gebouwen met betrekking tot energie. Veel gemeenten zijn ook bezig met aardgas vrije wijken. De zoektocht naar nieuwe energiebronnen leidt ook tot vragen over bijvoorbeeld de aanleg van zonneweiden. Goede alternatieve energiebronnen zijn voor gemeenten verschillend. Vlakbij zee is wellicht een zeewaterwarmtecentrale geschikt zijn, maar dat is in het midden van het land niet het geval.

In de Omgevingsvisie zijn dit belangrijke punten waar over nagedacht moet worden en die vervolgens hun uitwerking moeten krijgen in programma’s.

 

Samenwerking is de sleutel tot succes

Zonder goede samenwerking zullen de ambitieuze doelstelling uit het Energieakkoord niet gehaald worden. Woningcorporaties zijn ook een belangrijke partij in deze samenwerking. Ook zij moeten nadenken over energietransitie en alternatieve energiebronnen. Dit vergt lef, omdat er keuzes moeten worden gemaakt, terwijl de kennis over de beste oplossing nu misschien nog niet voorhanden is. Ook moet er gewerkt worden vanuit een gezamenlijk belang, waarbij de individuele belangen minder op de voorgrond moeten treden. De energieopwekking zal kleinschaliger worden en meer lokaal worden ingevuld, afhankelijk van de lokale situatie. Dit betekent ook dat de energieleverancier een andere rol krijgt. Ook energiemaatschappijen zijn dus een belangrijke partner bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Alleen samen kunnen we op weg naar een duurzame toekomst in 2050.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op stadszaken.nl